فراخوان


ثبت نام هجدهمین دوره

ن پس از موفقیت در آزمون، مصاحبه و آموزش، یک سفر بعنوان معاون آموزشی و با پرداخت هزینه در معیت یکی از کاروان ها اعزام و در صورت عملکرد قابل قبول در لیست مدیران کاروان عتبات قرار خواهند گرفت تا بتوانند .ادامه متن ...

آخرین اخبار

اخبار حج

گزارش تصویری