اطلاعیه پلیس در خصوص نگهداری از گذرنامه

اطلاعیه پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی در خصوص دقت لازم در نگهداری از گذرنامه های جدید الکترونیکی 

اطلاعیه پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی در خصوص دقت لازم در نگهداری از گذرنامه های جدید الکترونیکی 


بنا بر بخشنامه شماره 18000/520 مورخ 27/4/91 معاون محترم حج ، عمره و عتبات، رئیس محترم پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا اعلام نموده است:
الصاق هر گونه مدارک اعم از عکس زائر، بلیط، عوارض خروج از کشور، بطاقه و ... به وسیله ماشین دوخت و یا سوزن و هر گونه برچسبی که جداسازی آن باعث آسیب به جلد گذرنامه می شود، ممنوع است.